Toruńska Fundacja Rozwoju
„Wszystko Jest Możliwe”

W połowie roku 2015, na skutek wspólnego przekonania o ważności i potrzebie rozwijania pracy charytatywnej w naszym mieście oraz budowania kultury pomagania, kilkoro z nas zainspirowanych i pełnych pasji, postanowiło rozpocząć wspólną przygodę pod nazwą Toruńska Fundacja Rozwoju „Wszystko Jest Możliwe”. Jak się okazało, zarówno pragnienia jak i wspólne marzenia, w niecodzienny sposób połączyły nas w jeden zespół. A wszystko to dla jednej misji…

Nazwa naszej fundacji jest z pewnością wyzwaniem ale też i pozytywną inspiracją, która zachęca każdego człowieka do niepoddawania się i wiary w dobrą przyszłość, ponieważ sami jesteśmy przekonani, że „wszystko jest możliwe dla człowieka, który wierzy”. Tym samym sposobem myślenia chcielibyśmy pozytywnie motywować tych, którym inni nie dali żadnej nadziei…

Pochodzimy z różnych środowisk społecznych lecz jednoczy nas wspólny cel, dla którego mamy wiele pasji i entuzjazmu. Mamy nadzieję, że posiadana wiedza i ciągle rozwijane kompetencje dopomogą w jego realizacji. Zachęcamy abyś wspierał nas w naszej pracy i tym niełatwym wyzwaniu.

Ponieważ jesteśmy z Torunia, głównym terenem naszej działalności będzie miasto Toruń oraz przyległe miejscowości.

Fundacja jest ponadwyznaniowa i apolityczna.

 

Toruńska Fundacja Rozwoju Wszystko Jest Możliwe jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną w rejestrze KRS pod numerem 0000596503

1procent

 

Cele fundacji

Organizacja została powołana w celu:

a) podejmowania działań na rzecz duchowego odrodzenia ludzi,
b) przeciwdziałania zjawisku marginalizacji znaczenia wysokiej etyki i wartości społecznych takich, jak: miłość, wolność, uczciwość, akceptacja, sprawiedliwość społeczna, równouprawnienie, wiara, pokój, tolerancja,
c) działania na rzecz poprawy jakości ochrony i promocji zdrowia fizycznego i psychicznego,
d) wyrównywania szans rozwoju dzieci i młodzieży i walka z demoralizacją,
e) promowania, upowszechniania i wprowadzania w życie społeczne wyższych wartości oraz humanitarnych postaw życiowych, poprawy świadomości społeczeństwa w tym zakresie,
f) pobudzania samozaradności społecznej oraz doskonalenia funkcjonowania społecznego i promowania reintegracji zawodowej,
g) wzmacniania inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej oraz promocji zatrudnienia i aktywności na lokalnym rynku pracy osób i grup narażonych na wykluczenie społeczne jak i osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz nierównościom społecznym na rzecz dostępu do dóbr i przywilejów społecznych,
i) promowania rozwoju przedsiębiorczości, działalności gospodarczej i gospodarki opartej na wyższych wartościach,
j) tworzenia partnerskich płaszczyzn skutecznego współdziałania jednostek sektora pozarządowego, administracji publicznej i sektora prywatnego, na rzecz rozwoju społeczności i integracji wspólnot lokalnych,
k) działalności na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania a także działalności z obszaru kultury, sztuki oraz religii,
l) prowadzenia edukacji oraz upowszechnianie idei związanej z promocją ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju,
m) popularyzacji, kształcenia i organizowania wolontariatu,
n) działania na rzecz integracji europejskiej, poszanowania różnorodności kulturowej, rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych krajów, w tym krajów członkowskich Unii Europejskiej,
o) działalności charytatywnej oraz misyjnej,
p) propagowania aktywnego stylu życia, sportu i rekreacji,
q) organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
r) opieka nad osobami starszymi
s) kształtowanie osobowości młodych ludzi,
t) promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego i kształtowania postaw patriotycznych.

 

Zakres działalności

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie nieodpłatnej
lub odpłatnej działalności pożytku publicznego w następującym zakresie:

 1. aktywnej współpracy z partnerami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, w kraju i za granicą,
 2. organizacji  zajęć, wystaw, wernisaży, pogadanek, prelekcji, odczytów, wykładów, konsultacji, konkursów, warsztatów, gier, klubów, happeningów, pantomim,
 3. upowszechnianie wiedzy o świecie, prowadzenia badań, prac rozwojowych i wdrożeniowych,
 4. tworzenia, prowadzenia lub wspierania ośrodków pracy twórczej, świetlic środowiskowych, centrów kultury, klubów cafe  i klubów młodzieżowych,
 5. organizowania i wspierania twórczych obozów, wycieczek, kolonii i półkolonii na rzecz dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku,
 6. prowadzenia portali internetowych,
 7. angażowania wolontariuszy do pomocy przy realizacji projektów oraz aktywnego promowania wolontariatu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
 8. organizowania  ruchu społecznego wokół celów Fundacji w kraju i za granicą,
 9. gromadzenia środków finansowych oraz innych środków materialnych służących realizacji celów statutowych, w tym zbiorek i aukcji,
 10. organizowania i finansowania lub dofinansowania: prowadzenia działalności wydawniczej, muzycznej, radiowo-telewizyjnej, rozprowadzania literatury chrześcijańskiej i świeckiej służącej propagowaniu i kształtowaniu humanitarnych postaw życiowych,
 11. organizowania konferencji i sympozjów,
 12. organizowania międzynarodowych kursów Alfa i kursów kontynuacyjnych,
 13. organizacji szkoleń, treningów, coachingu, mentoringu, terapii,
 14. organizacji imprez i spotkań integracyjnych w miejscach publicznych
 15. organizowania koncertów i wystąpień autorskich,
 16. udzielania wsparcia terapeutyczno-psychologicznego,
 17. zbierania, przetwarzania i analizowania ankiet oraz obserwacji osób    uczestniczących w realizowanych programach,
 18. działalności na ulicach miast i wsi, organizowania pokazów, eventów, performance  i pokrewnych ,
 19. prowadzenia mediacji,
 20. prowadzenie poradnictwa rodzinnego, małżeńskiego, zawodowego,
 21. pełnienie dyżurów telefonicznych.

Wspieraj projekty

Możesz wesprzeć dowolny z naszych projektów. Nie tylko finansowo. Każdy rodzaj wsparcia jest mile widziany. Napisz na adres: fundacja@WszystkoJestMozliwe.org

Współpracujesz z nami?

 • Jeśli pracujesz w instytucji, np. NGO i Twoja organizacja byłaby zainteresowana współpracą z nami, zachęcamy Cię do przeczytania statutu naszej fundacji a następnie prosimy o kontakt z naszym biurem.
 • Jeśli jesteś kontrahentem, który współpracuje już z nami i chciałbyś za naszą zgodą wykorzystać nasze logo w swoich publikacjach, możesz je pobrać z materiałów znajdujących się na liście.
 • Jeśli chciał(a)byś zostać wolontariuszem, zapraszamy Cię do kontaktu z naszym biurem.
 • Jeśli chciał(a)byś zostać ambasadorem, zapraszamy Cię do kontaktu z naszym biurem.
 • Jeśli chciał(a)byś wesprzeć nas finansowo lub w jakikolwiek inny sposób, możesz pobrać wzór przelewu darowizny z listy dokumentów lub napisać do nas na adres poczty elektronicznej: fundacja@WszystkoJestMozliwe.org